SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL EKİPMANLARIN KALİTE KONTROL MEVZUATLARI

Devlet Hastaneleri Tarafından Kalite Kontrol Hizmeti Dışarıdan Alınabilecektir.

Madde 106/A - Sağlık kurumları; envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını, amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını, garanti sürelerinin takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslar arası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibini, gerekiyorsa kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini yürütmek üzere, bünyesinde biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimi kurar. Sağlık kurumları, bu hizmetleri kendi kurduğu birim aracılığıyla yürütebileceği gibi dışarıdan hizmet alımı yoluyla da gördürebilir.

Devlet Hastanelerinde Radyoloji cihazlarının kalite kontrolü kurumsal performansta en önemli nokta haline gelmiştir.

Madde 17 - g) İl performans ve kalite koordinatörlüğü kurumların her dönem için dönem sonunda yönergeye ekli (1) sayılı listeye göre değerlendirebilir veya dışarıdan değerlendirilmesini sağlayabilir. Bu şekilde belirlenen katsayı ilgili kurumlara tebliğ edildiği tarihten sonraki dönemin kurum performans katsayısının hesaplanması için kullanılır. Bu şekilde koordinatörlükçe katsayının belirlendiği dönemlerde kurumlarca yapılan değerlendirmeye göre tespit edilecek katsayı geçersiz olur. Koordinatörlükçe kurumlara bildirilen katsayı bir dönem için geçerlidir. Koordinatörlükçe tekrar bir bildirim olmadığı dönemlerde kurumların kendi yapmış oldukları değerlendirmeye göre tespit edilen katsayı, kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına esas alınır.

Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde radyasyon güvenliği ve kalite kontrol kriterleri.

Madde 19 - Hastanede hasta ve çalışanları risk ve tehlikelere karşı korumaya yönelik radyasyon güvenlik programı var mı?

Açıklama (19) : Hastanenin, karşılaşılan riskler ve tehlikelerin gerektirdiği derecede, aktif radyasyon güvenlik programı olmalıdır. Program, radyoloji ekibi, diğer ekip ve hastalar için güvenlik uygulamaları ve önleyici tedbirleri belirtmelidir.

Radyasyon Güvenlik Programı:

Yürürlükteki standartlar ve mevzuata uyumu destekleyen yazılı dokümanları, Uygulamalar ve karşılaşılan tehlikelere uygun, koruyucu güvenlik cihazlarının temin edilebilirliğini,

Tüm radyoloji ekibinin güvenlik süreçleri ve uygulamalarına oryantasyonunu,

Yeni süreçler ve yeni edinilen veya tanımlanan tehlikeli materyaller için hizmet içi eğitimi,

Sağlık personeline ve dış ortamdaki hastaların sağlıklarına yönelik genel koruyucu önlemlerin alınmasını (kurşun duvar, havalandırma, uyarıcı levha, kurşun önlük vb.) içermelidir.

Madde 21 - Radyoloji hizmetleri için bir kalite kontrol programı var mı?

Açıklama (21) : Uygun radyoloji hizmetlerini temin etmek için güvenilir kalite kontrol programı gereklidir.

Kalite kontrol süreçleri:

Doğruluk ve kesinlik için kullanılan test metotlarının geçerliliğini,

Radyoloji ekibi tarafından sonuçların izlenmesini,

Bir eksiklik belirdiğinde hızla düzeltme eylemini,

Cihazların ve solüsyonların test edilmesini,

Sonuçların ve düzeltme eylemlerinin dokümantasyonunu içermelidir.

Madde 22 - Tüm görüntüleme cihazları düzenli olarak kontrol edilip, bakım ve kalibrasyonları yapılarak, bu aktivitelerin kayıtları uygun bir şekilde tutuluyor mu?

Açıklama (22) : Görüntüleme cihazlarını kullanan ekip, tüm cihazların kabul edilebilir seviyelerde çalıştığını ve kullanıcılar için güvenli olmasını sağlamalıdır. Bir görüntüleme cihazı yönetim programı;

Cihazların seçilmesi ve edinilmesini,

Cihazların tanımlanması ve envanterinin tutulmasını,

Cihaz kullanımının, denetim, test, kalibrasyon ve bakım yoluyla belirlenmesini,

Cihazlarla ilgili karşılaşılacak problem ve arıza durumlarında yapılacak işlemlerin belirlenmesini içermelidir.

Özel hastanelerde de radyoloji cihazlarının kalite kontrol çalışmaları başlıyor.

Madde 62 - Özel Hastaneler; şikayet üzerine yapılan inceleme ve soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan olağan ve olağan dışı denetimler hariç olmak üzere; müdürlük ekipleri tarafından, EK-2'de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir.
Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksiklik veya usûlsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti halinde denetim formunda belirlenen sürelere bağlı kalınmak suretiyle, valilikçe denetim formunda belirlenen işlemler uygulanır.
Ancak, özel hastanelerin denetlenmesi sonucu mevcut durumun, hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise, valilikçe işlem yapılmadan doğrudan Bakanlığa bildirilir. Bu durumda, eksikliğin giderilmesine kadar hastanenin tamamında faaliyetin bir aydan fazla geçici veya süresiz durdurulmasına, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe karar verilir.